Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

Arbeidsgruppas sammensetning

Utredning Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse
Kommunestyret i Gran (sak 30/15) og kommunestyret i Lunner (sak 44/15) har godkjent Utredning Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse som en del av et grunnlag for en beslutning om Lunner og Gran sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland.
Utredning Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse

Møte i arbeidsgruppa 9.1.2015
Arbeidsgruppa avholdt møte på Lunner rådhus denne dagen. Den viktigste hensikten med møtet var å få en felles forståelse for gruppas arbeid, fordele oppgaver og drøfte hvordan ansatte skal involveres i utredningsfasen.
Referat fra møte 9.1.2015

Første møte i arbeidsgruppe Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse
Første møte i denne arbeidsgruppa ble gjennomført onsdag 26.11.2014. Møtet ble i hovedsak brukt til gjennomgang av mandatet og framdriftsplan for arbeidet.
Referat fra møte 28.11.2014

Tjenesteyting og myndighetsutøvelse
Tjenesteproduksjonen har ulike dimensjoner, – det være seg kvalitet, tilpasning til innbyggernes behov og effektivitet. Innbyggerne har økende forventninger til de kommunale tjenestene og statlige krav fører til økt behov for kompetanse og kvalifikasjoner i kommunene.

Lunner kommune og Gran kommune har i dag en rekke interkommunale samarbeider. Noen av samarbeidene er også med andre kommuner, da særlig Jevnaker kommune.  Vedlegg 11.2 viser en oversikt over de interkommunale samarbeidene.

Kommunesektoren er i mange sammenhenger tillagt myndighetsutøvelse. Kommunens tjenesteproduksjon omfatter en rekke oppgaver som i hovedsak er regulert gjennom kommuneloven og ulike særlover. Disse lovene pålegger kommunene å yte bestemte tjenester eller de går ut på å gi kommunene myndighet til å sette i verk påbud eller forbud, gi tillatelser, godkjenninger eller dispensasjoner. Både i forhold til tjenesteyting og myndighetsutøvelse er rettssikkerhet og likeverdig behandling  viktige element i forholdet mellom kommunen og innbyggerne.

Utredningsarbeidet vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling:

Tjenesteyting:

 • Hva er sterke og svake sider ved de kommunene som tjenesteyter i dag?
 • Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder kompetanse, spesialisering og rekruttering?
 • Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling fram mot 2040?
 • Hva er erfaringene med interkommunalt tjenestesamarbeid?
 • På hvilken måte kan en ny kommune skape et bedre tjenestetilbud?
 • Hva vil det etablering av en større kommune ha å si for innbyggernes tilgjengelighet og nærhet til de ulike tjenestene?
 • I en større kommune vil mange få lengre avstand til kommunesenteret. Hva vil det bety for tilgang til tjenester?
 • Vil en større og mer kompleks organisasjon gjøre det vanskeligere å finne fram til “rette vedkommende”?

Myndighetsutøvelse:

 • Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen i de to kommunene i dag?
 • Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på kommunene og de ulike forvaltningsområder?
 • Hvordan er saksbehandlingstidene?
 • Kartlegge praksis i forhold til dispensasjoner og delegering
 • Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er avdekket gjennom statlige tilsyn?
 • I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?
 • Muligheter for å etablere gode systemer for egenkontroll.
 • Vil større avstand og mindre lokalkunnskap hos kommunal myndighet skape problemer?
 • Vil det bli vanskeligere å finne “rette vedkommende” i en sak, og vil beslutningsfatteren bli mindre tilgjengelig?
 • Vil det bli mer tidkrevende for den enkelte å legge fram “sin sak”for rette vedkommende?
 • Vil rapporterings- og beslutningsgang bli lengre og mer tungrodd?
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s