Økonomi

Arbeidsgruppas sammensetning

Økonomi

Det økonomiske fundamentet er viktig i forhold til hvordan Gran kommune og Lunner kommune kan bygge en ny kommune som oppfyller kriteriene ekspertutvalget la til grunn for en ny kommuneinndeling. Finansieringsevna sier noe om kommunens evne til å levere et tilstrekkelig omfang av tjenester og håndtere uventa utgifter og svingninger i utgiftene.

Siden regjeringa har varslet nytt inntektssystem for kommunene fra 2016, bør arbeidet gjennomføres i en enkel og begrenset form.

Dersom en vurderer å etablere en større kommune, er det også forventninger om at dette skal gi stordriftsfordeler med tilhørende kostnadseffektivitet.

Når det gjelder arbeidet med økonomiske konsekvensene vil en ta utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hva er situasjonen i kommunene når det gjelder økonomiske nøkkeltall?
    Balansegjennomgang vil være det viktigste
  • Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes dersom Gran kommune og Lunner kommune etablerer en ny kommune?
    Tall hentes gjennom bruk av NY KOMMUNE.
  • Hva er innsparingspotensialet i forhold til administrasjonskostnader?
  • Hva vil det å etablere en ny kommune innebære i forhold til eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer?
  • Vil en større organisasjon medføre mer byråkrati?

Utredning, demografi-økonomi

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s