Demokrati

Arbeidsgruppas sammensetning

Utredning Demokrati
Kommunestyret i Gran (sak 13/15) og kommunestyret i Lunner (sak 32/15) har godkjent Utredning Demokrati som en del av et grunnlag for en beslutning om Lunner og Gran sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland.
Utredning Demokrati

Møte i arbeidsgruppa 18.12.2014
Arbeidsgruppa har besluttet å stille de politiske partiene noen spørsmål knyttet til politisk aktivitet, samarbeid med partier i nabokommunene og kommunestruktur. Spørsmålene ble fastsatt i møtet. Neste møte i arbeidsgruppa er 15. januar. Følgende vil da være tema:
– Resultater av spørreundersøkelsen til partiene
– Selve utredningen
– Spørsmålet om hvordan innbyggerne skal høres i forhold til Inndelingslovens bestemmelser. Dette skal resultere i en sak til begge kommunestyrene i mars.
Referat fra møte 18.12.14
Spørreundersøkelse til de politiske partiene i Gran og Lunner

Første møte i arbeidsgruppe Demokrati
Første møte i denne arbeidsgruppa ble gjennomført onsdag 26.11.2014. Møtet ble i hovedsak brukt til gjennomgang av mandatet og framdriftsplan for arbeidet.
Referat fra møte 26.11.14

Demokrati
Kommunestrukturen må ivareta hensynet til demokrati og deltakelse. Et godt lokaldemokrati handler om nærhet, engasjement og deltakelse blant innbyggerne, politisk handlingsrom og reell påvirkningsmuligheter i forhold til samfunnsutviklingen. Dette bidrar til å skape tillit og legitimitet i forhold til den offentlige forvaltningen. Det er i første rekke kommunestyrerepresentantene som gjennom ansvar, myndighet, kunnskap, eierskap og handlingsrom utgjør dette lokaldemokratiet.

Utredningsarbeidet vil at utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag?

 • Hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene og rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid?
 • Hvordan er valgdeltakelsen?
 • I hvilken grad opplever en at kommunene har tyngde og får gjennomslag hos overordnet myndighet?
 • Hvordan er det politiske samarbeidet på tvers av kommunegrensene?
  a. om regionråd og interkommunalt samarbeid sett i et demokratiperspektiv.
 • I hvilken grad kan etablering av en kommune bidra til mer helhetlig og direkte styring av utviklingen.
 • En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for de tidligere kommunene samlet. Hvordan kan en likevel klare å:
  – ivareta ombudsrollen.
  – få innbyggermedvirkning i beslutningsprosessen
  – rekruttere gode politikere.
 • Hvordan vil en større kommune påvirke det lokale engasjementet?
 • Hvordan vil større avstand fra den enkelte til politikeren/beslutningsfatteren påvirke oppslutningen om lokaldemokratiet?
 • Vil den valgte representanten fortsatt bli oppfattet som “en av oss”?

Denne arbeidsgruppen vil legge fram forslag til hvordan innbyggerne skal høres. Styringsgruppa vil ta stilling til dette og oversende anbefaling til kommunestyrene i løpet av vinteren.

Departementet har i veilederen sagt at de vil utarbeide forslag til opplegg for innbyggerundersøkelsen som kommunene ev. kan bruke i høring av innbyggerne.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s