Felles møte for kommunestyrene i Gran og Lunner

Kstyr7.5.15Torsdag 7. mai gjennomførte kommunestyrene i Lunner og Gran felles møte på Lunner ungdomsskole på Roa. Til behandling var godkjenning av Utredning Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse. Dette innebærer at alle fire delutredningene er godkjent av kommunestyrene som del av grunnlaget for å beslutte om Gran og Lunner sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland. Alle utredningene er lagt ut under menypunktet “Utredninger” på denne sida.

I tillegg vedtok kommunestyrene den praktiske gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemmingen knyttet til kommunestrukturen. Vedtaket ble som innstillingen fra Styringsgruppa. Denne kan leses under menypunkt “Sakspapirer”.

Kommunestyremøtet ble så avsluttet med et flott innslag av Småtrall fra Hadeland Kulturskole.  Vi takker for dette, og beklager at vi ikke fikk dette foreviget på bilde.

Advertisements
Posted in Uncategorized

Elevrådene ved ungdomsskolene i Gran og Lunner møttes

Fredag 25. april møttes elevrådene fra Bjoneroa skole, Brandbu ungdomsskole og Lunner ungdomsskole for å diskutere spørsmål som er viktige for ungdom på Hadeland. Dette både i dag og dersom Lunner og Gran sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Elevrådene hadde før møtet forberedt seg på ulike spørsmålsstillinger ved diskusjoner på sine skoler, og vi fikk derfor gode diskusjoner i grupper med elevrådsrepresentanter fra forskjellige skoler. Det ble spurt om hva som er viktig for ungdommen i dag i Gran og Lunner kommuner. Av momenter som kom fram kan vi nevne følgende:

 • Ungdomsmiljøet
 • Godt aktivitetstilbud
 • Et godt tilbud om kollektiv transport
 • Et godt idrettstilbud
 • Bra skoler

Er det noe du som ungdom savner eller ikke er fornøyd med i hverdagen din. Her er det selvfølgelig variasjoner avhengig av hvor du bor. Følgene kan trekkes fram av gruppenes svar:

 • Kollektiv transport som går på strekningen Brandbu – Harestua. Gjerne to busser i timen. Også kollektiv transport til Ringerike.
 • Samlingssted for ungdom
 • Tilbud om aktiviteter i helgene
 • Flere kulturelle tilbud for ungdom, ikke bare idrett – ikke bare fotball
 • Gode uteområder i tilknytning til skolene
 • Godt inneklima på skolene

Hvis Gran og Lunner bestemmer seg for å lage en ny kommune sammen, er det noe som er viktig for deg i den nye kommunen. Her kom det fram gode ideer og følgende punkter var blant disse:

 • Mer samarbeid om aktiviteter mellom skolene
 • Godt utvalg av butikker og kafeer
 • Kollektiv transport med litt lavere priser
 • Det må ikke bli bom i kommunen
 • Opprettholde et godt tilbud innen idrett.
 • Alt bør ikke legges til Gran

Dersom vi lager en ny felles kommune, så blir Gran handels- og servicesenter. Følgende var da viktig å finne på Gran:

 • Butikker og kafeer
 • Butikker som passer for ungdom
 • Bowling og aktivitetstilbud
 • Møteplasser uten kjøpetvang – for eksempel et torg

DSC_0600

Vi takker deltakerne ved denne samlingen og skolene og kulturkontoret som la til rette for at vi kunne gjennomføre et felles møte for elevrådene. Dette er nyttige innspill å ta med videre i prosessen med å beslutte og evt. etablere en ny felles kommune på Hadeland.

Posted in Uncategorized

Gjennomførte Gjestebud

To innbyggere har tatt utfordringen og invitert til Gjestebud. Dette for at de sammen med venner og bekjente kunne diskutere spørsmål knyttet til framtidig kommunestruktur på Hadeland. Det kunne for eksempel være om en skal lage en felles kommune av Gran og Lunner eller ikke. Det kunne også handle om hvordan en ny kommune eventuelt skal bli.

Cathrine Aaslund Langerud, fra Lunner, inviterte 4 gjester og drøftet hvilke muligheter en ny kommune kan gi, hvordan de forventer at en ny kan utvikle seg, forventninger til tjenestetilbudet, hva som er viktig å ta med videre i en ny kommune og hvilke mål en evt. ny kommune bør sette seg.  Du kan lese innspillene fra Gjestebudet her.

Hans Ivar Gustavsen, fra Harestua, inviterte 6 venner og bekjente til Gjestebud. Dette var folk i forskjellig  alder og bakgrunn fra pensjonister, selvstendig næringsdrivende og familiefedre. Blant temaene som ble diskutert var fylkestilhørighet og informasjon til innbyggere. Deltakerne synes at det å lage Gjestebud var en fin måte for å få til diskusjoner  og spre informasjon. Du kan lese innspillene fra Gjestebudet her.

Vi takker til de som har gjennomført Gjestebud og gitt gode innspill.

Dersom du ønsker å være vert for et slikt gjestebud, ta kontakt med
Lunner kommune, v/Anne Grønvold, tlf. 61 32 40 41 – 41 66 96 68 eller epost ang@lunner.kommune.no
eller
Gran kommune, v/Edvin Straume, tlf. 61 33 85 84 – 93 20 94 58 eller på epost edvin.straume@gran.kommune.no

Posted in Uncategorized

ØNSKER DU Å LAGE GJESTEBUD?

Gran og Lunner kommuner utreder nå et grunnlag for å bestemme om kommunene sammen skal etablere en felles kommune på Hadeland. Kommunestyrene skal høsten 2015 ta stilling til spørsmålet. Dette er av stor viktighet for alle innbyggere og vi trenger derfor innspill fra flest mulige i denne prosessen.

Kan du tenke deg å gi innspill i denne prosessen? Vi ønsker kontakt med engasjerte personer som kan tenke seg å bidra.

Den_gode_samtalen

Dette er et gjestebud:
Du inviterer venner og bekjente til en sammenkomst. Dette kan arrangeres hjemme hos deg eller et annet sted. Her kan dere diskutere tema som er viktige når vi snakker om hvorvidt en skal lage en felles kommune eller ikke. Det kan også handle om hvordan en ny kommune eventuelt skal bli.

Her er noen eksempler på spørsmål en kan velge å diskutere ut i fra:

 • Hvilke nye muligheter kan en ny kommune gi?
 • Hvilke forventninger er det til kommunens utvikling?
 • Hvilke forventninger er det til det framtidige tjenestetilbudet?
 • Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny kommune?
 • Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det det skal være et attraktivt sted i framtiden?
 • Hva er de viktigste målene for en ny kommune?

Innspill fra diskusjonene sendes så inn til en av kommunene.

Dersom du ønsker å være vert for et slikt gjestebud, ta kontakt med
Lunner kommune, v/Anne Grønvold, tlf. 61 32 40 41 – 41 66 96 68 eller epost ang@lunner.kommune.no
eller
Gran kommune, v/Edvin Straume, tlf. 61 33 85 84 – 93 20 94 58 eller på epost edvin.straume@gran.kommune.no

Meld deg derfor som vert for et gjestebud, inviter venner og bekjente til diskusjoner slik at vi kan få disse innspillene. Frist for å sende innspill settes til 15. april.

Posted in Uncategorized

Felles møte for kommunestyrene i Gran og Lunner

Torsdag 19. mars var det innkalt til felles møte for kommunestyrene. Dette for å behandle tre saker knyttet til Kommunereformen.

Møtet ble innledet med en orientering om blant annet spørreundersøkelsen som er gjennomført (se egen nyhet) og om arbeidet med å beskrive hvordan en ser for seg at en ny felles kommune kan bli dersom en velger å etablere det. Dette bildet lages med utgangspunkt kommunenes kommuneplaner, Regional plan for Hadeland og de utredninger som vedtas som et grunnlag for å ta beslutninger om kommunestrukturen.

Utredninger
Utredning Demokrati og Utredning Samfunnsutvikling var så oppe til behandling. Disse utredningen skal sammen med Utredning Demografi og økonomi og Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse være en del av grunnlaget for kommunestyrenes anbefaling i saken i juni.

Folkeavstemming og spørreundersøkelse
Til sist tok kommunestyrene stilling til hvordan innbyggerne skulle høres i saken om kommunestruktur. Følgende vedtak ble gjort i saken:

 1. Innbyggerne i Lunner/Gran skal høres etter Inndelingslovens bestemmelser ved at det i tilknytning til kommunevalget høsten 2015 gjennomføres en rådgivende folkeavstemming.
 2. Det anbefales at nedre aldersgrense for å avgi stemme ved folkeavstemming settes til 16 år.
 3. Kommunal og Moderniseringsdepartementets forslag til opinionsundersøkelse gjennomføres i løpet av mai.

Det ble gitt uttrykk for at det ble viktig med informasjon i tida framover, og at en da må sette særlig fokus på involvering av og informasjon til ungdommen.

Posted in Uncategorized

Gran og Lunner nytenkende og like

Likt kulturklima i Gran og Lunner

Resultat etter medarbeiderundersøkelse viser at Gran og Lunner ligner mer en innovativ enn en stagnert organisasjon. Dette er resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for 2013 sett i sammenheng med et rammeverk for innovasjonsklima. Resultatene viser at begge kommunene har ansatte som opplever at de har høy grad av frihet til å tenke nytt. Man får støtte for ideer og nytenkning, og organisasjonene preges av godt humør og positivitet på arbeidsplassen.

Viktige fokusområder i videre arbeid er ledelsens holdninger til innovasjonsarbeid

 • Legge til rette for tid til idearbeid og kreative prosesser
 • Legge til rette for samarbeid på tvers av fagområder
 • Skape trygge rammer for innovasjon, vekst og endring

Klimakartlegging

Klimakartlegging

 • Kommunene scorer relativt likt på alle kriterier
 • Ligger høyere enn landsgjennomsnittet
 • Høy grad av frihet til å tenke nytt, får støtte for ideer/nytenkning og humør på arbeidsplassen
 • Scorer lavere på tid til ideer/kreativ jobbing, og speiler en hektisk hverdag med lite anledning til å prioritere dette
 • Lav score på tillit sier noe om klima for å feile eller teste ut nye ting på egen hånd
 • Konflikt har en motsatt score, og bekrefter et lavt konfliktnivå i begge kommuner
Posted in Uncategorized

Ja-siden er størst blant folket

Halvparten sier ja til kommunesammenslåing mellom Gran og Lunner. Bare en av tre sier nei.

 

Det er en god stund siden Gran og Lunner kommuner startet arbeidet med å utrede hvorvidt de vil slå seg sammen til en kommune eller ikke. Utredninger en én ting – men hva mener egentlig innbyggerne? Nå har vi fått svaret.

I begynnelsen av mars ble et representativt utvalg innbyggere i Gran og Lunner kommuner oppringt av Sentio research, som lurte på deres meninger om en eventuell kommunesammenslåing. Innbyggerne fikk tre spørsmål, hvor de skulle velge et alternativ. Spørsmålene som ble stilt var:

 • Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din hjemkommune bør være?
 • Hvis det blir kommunesammenslåing mellom Gran og Lunner, bør den nye kommunen søke om å bli en del av Akershus eller forbli i Oppland fylke som i dag?

 

De eldste er mest positive

Svarene er ikke til å misforstå: halvparten av de spurte mente at kommunesammenslåing er det beste alternativet. Andelen her er like stor i begge kommunene. 34 prosent (31 prosent i Lunner, 37 prosent i Gran) mente at sin hjemkommune bør forbli slik den er i dag.

-Det er også positivt at det er så lik oppfatning om kommunesammenslåing mellom innbyggerne i de to kommunene, mener ordførerne Harald Tyrdal (Lunner) og Knut M. Lehre (Gran).

I Lunner er det de mellom 40 og 59 år som er mest positive til kommunesammenslåing. I Gran er det de spurte mellom 50 til de over 70 år som er mest positive.

God, gammel Oppland

Når det gjelder fylkestilhørighet er innbyggernes meninger enda tydeligere. Er det opp til innbyggerne er Akershus-flørten nettopp det – en flørt, ikke et varig forhold. Kun 19,5 prosent av de spurte vil at en eventuell ny kommune skal søke om å bli en del av Akershus, mens hele 68,5 prosent vil beholde dagens fylkestilhørighet til Oppland.

Det er imidlertid et stort sprik mellom hvem som mener at Oppland eller Akershus er det beste alternativet for en eventuell ny kommune. I Lunner er det de over 70 år som er mest skeptiske til å søke om tilhørighet til Akershus, mens det i Gran er de under 30 som er de meste skeptiske.

 

Ønsker du å lese hele materialet fra spørreundersøkelsen og se pressemeldingen, kan du finne dette her.

Posted in Uncategorized