Endelig vedtak om kommunestruktur i Gran og Lunner kommuner

Kommunestyrene i Gran og Lunner var 5.11.2015 samlet på Lunner ungdomsskole for å ta endelig stilling til om Gran og Lunner skal etablere en ny kommune på Hadeland eller fortsette som egen kommune.

Innledningsvis orienterte fylkesmann Fylkesmannen 5.11.15Christl Kvam om det bildet som er tegnet av Oppland fylke. Sentralt her var følgende utsagn: “Det er et paradoks at vi som bor i Oppland plasserer fylket på Norgestoppen i trivsel, uten at denne attraktiviteten slår ut for mulige tilflyttere og dermed folketallsvekst.”  På slutten av kvelden ble det orientert om kommunebildene for Gran og Lunner. Det er en beskrivelse av status på de ulike områdene kommunene har ansvar for, sett fra fylkesmannens ståsted.

Hovedsaken denne kvelden var imidlertid spørsmålet om Lunner og Gran skulle etablere en felles kommune på Hadeland. I juni var det et flertall i kommunestyrene som anbefalte dette. Folkeavstemningene i kommunene ga imidlertid et flertall for å bestå som egne kommuner. I går ble følgende vedtak gjort i begge kommuner:

Med utgangspunkt i arbeidet som er gjennomført for å avklare muligheten for å etablere en ny kommune på Hadeland, vedtar kommunestyret følgende:

  1. Lunner / Gran kommune fortsetter som egen kommune
  2. Fylkesmannen underrettes om vedtaket
  3. Utredningsarbeid som er gjennomført kan brukes i framtidig utviklingsarbeid for å møte de utfordringer det gjennom utredningene er pekt på.

Vedtaket var enstemmig i Gran kommune, mens det ble gjort med 21 mot 2 stemmer i Lunner.

K-styret 5.11.15 1Kommunestyrene samlet under fylkesmannens presentasjon.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.