Klart innbygger-flertall for ny kommune

På oppdrag av Gran og Lunner kommuner har Sentio research gjennomført en ny innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes holdning til kommunesammenslåing. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mai – 4. juni. Til sammen 1050 personer ble spurt i undersøkelsen, 600 i Gran og 450 i Lunner.

Godt over halvparten av de spurte gir uttrykk for at de ønsker en ny kommune. Størst er flertallet i Lunner med 57 prosent, mens 52 prosent i Gran er av samme oppfatning. Dermed har ja-folket styrket sin posisjon sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i mars, der 50 prosent av innbyggerne i begge kommuner var for kommunesammenslåing.

Andelene som ønsker de ulike alternativene i de to kommunene fordeler seg slik:

Gran kommune Lunner kommune
Ny kommune 52 % 57 %
Være som i dag 32 % 27 %
Vet ikke 16 % 16 %

Forholdet til Nittedal kommune var også et tema i undersøkelsen. I Gran kommune svarte til sammen 16 prosent at de var ganske positive eller svært positive til en ny kommune bestående av Gran, Lunner og Nittedal. Tilsvarende andel i Lunner var over dobbelt så stor, 33 prosent.

Økt kvalitet på de kommunale tjenestene og en mer kostnadseffektiv kommunal drift er hva de fleste mener bør være målene med en ny kommune.

De fleste tror at en ny kommune vil løse ulike oppgaver bedre eller på samme måte som i dag etter en kommunesammenslåing, og disse svarene er nokså sammenfallende i begge kommuner. Størst er forventningene til tilbudet innen kultur, idrett og fritid der godt over halvparten av de spurte tror dette blir bedre i en ny kommune. Det er også forventninger knyttet til næringsutvikling. Spesielt i Lunner kommune tror hele 62 prosent at dette vil bli bedre håndtert i en ny kommune.

Som forventet er de spurte opptatt av nærhet til basistjenester som skole og barnehage og helse og omsorg også i en ny kommune. Minst viktig er nærheten til rådhuset der rundt 70 prosent svarer at dette enten er uviktig eller at det verken er viktig eller uviktig.

Ordfører Knut Lehre i Gran og Lunner-ordfører Harald Tyrdal uttrykker stor tilfredshet med resultatet av undersøkelsen. Ikke minst opplever de det som betryggende at utredningsarbeidet som er gjort synes å treffe godt det innbyggerne er opptatt av.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.