Endelig vedtak om kommunestruktur i Gran og Lunner kommuner

Kommunestyrene i Gran og Lunner var 5.11.2015 samlet på Lunner ungdomsskole for å ta endelig stilling til om Gran og Lunner skal etablere en ny kommune på Hadeland eller fortsette som egen kommune.

Innledningsvis orienterte fylkesmann Fylkesmannen 5.11.15Christl Kvam om det bildet som er tegnet av Oppland fylke. Sentralt her var følgende utsagn: “Det er et paradoks at vi som bor i Oppland plasserer fylket på Norgestoppen i trivsel, uten at denne attraktiviteten slår ut for mulige tilflyttere og dermed folketallsvekst.”  På slutten av kvelden ble det orientert om kommunebildene for Gran og Lunner. Det er en beskrivelse av status på de ulike områdene kommunene har ansvar for, sett fra fylkesmannens ståsted.

Hovedsaken denne kvelden var imidlertid spørsmålet om Lunner og Gran skulle etablere en felles kommune på Hadeland. I juni var det et flertall i kommunestyrene som anbefalte dette. Folkeavstemningene i kommunene ga imidlertid et flertall for å bestå som egne kommuner. I går ble følgende vedtak gjort i begge kommuner:

Med utgangspunkt i arbeidet som er gjennomført for å avklare muligheten for å etablere en ny kommune på Hadeland, vedtar kommunestyret følgende:

 1. Lunner / Gran kommune fortsetter som egen kommune
 2. Fylkesmannen underrettes om vedtaket
 3. Utredningsarbeid som er gjennomført kan brukes i framtidig utviklingsarbeid for å møte de utfordringer det gjennom utredningene er pekt på.

Vedtaket var enstemmig i Gran kommune, mens det ble gjort med 21 mot 2 stemmer i Lunner.

K-styret 5.11.15 1Kommunestyrene samlet under fylkesmannens presentasjon.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Endelig vedtak om kommunestruktur i Gran og Lunner kommuner

Endelig resultat ble et klart NEI i begge kommuner:

Microsoft Excel - Resultat folkeavstemming_endelig versjon 15.09.2015 103938

Klikk her så får du se detaljert resultatet av folkeavstemmingen for både Gran og Lunner kommune

Posted in Uncategorized | Comments Off on Endelig resultat ble et klart NEI i begge kommuner:

Rådgivende folkeavstemning i Gran og Lunner

Kommunestyrene i Lunner og Gran har vedtatt at det i tilknytning til valget høsten 2015 skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning der innbyggerne kan si ja eller nei til at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Aldersgrensen for å kunne avgi stemme er at du fyller 16 år i 2015.

Kommunestyrene har anbefalt at Gran og Lunner bør bli en ny kommune. Anbefalingen ble gjort med 18 mot 8 stemmer i Gran og med 21 mot 2 stemmer i Lunner.
Kommunestyrene vedtok også en intensjonsavtale som fastlegger en del sentrale forutsetninger dersom det blir vedtatt å etablere en ny kommune sammen.  Her finner vi at en eventuell sammenslåing skal skje fra 1.1.2017 og at navnet da skal være Hadeland. Intensjonsavtalen inneholder mange forhold som kan være av interesse å sette seg inn i før en avgir stemme ved folkeavstemningen. Intensjonsavtalen finner du i sin helhet her.

Innbyggere som fyller 16 eller 17 år i 2015 har stemmerett ved folkeavstemningen. Det tilbys forhåndsstemming for denne aldersgruppen på Hadeland videregående skole den 25. og 26. august. I tillegg kan det forhåndsstemmes på rådhuset  eller på valgdagene i kretsen du tilhører.

Innbyggere over 18 år må avlegge stemme til folkeavstemningen samtidig som til kommunestyre- og fylkestingsvalg, og har da samme åpningstider i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Velgeren velger selv hvilke(t) valg han/hun ønsker å avlegge stemme til. Det er fullt mulig å kun avlegge stemme ved et av valgene.

13. og 14. september avholdes kommunestyre og fylkestingsvalget 2015. Da avholdes også folkeavstemning.
I tillegg er det mulig å stemme ved forhåndsstemming på følgende steder/tider:

Gran rådhus
* 10.8. – 28.8.15:
mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00
* 31.8. – 11.9.15:
mandag til torsdag kl. 8.00 – 19.00
fredag kl. 8.00 – 15.00

Gran bibliotek lørdag 29. august kl. 10.00 – 14.00
Avdeling Brandbu lørdag 5. september kl. 10.00 – 14.00

Lunner rådhus i perioden 10.8 – 11.9.15:
mandag – fredag kl. 8.30 – 15.00
lørdag 5. september kl. 10.00 – 14.00
tirsdag 8. september kl. 8.30 – 19.00
torsdag 10. september kl. 8.30 – 19.00

Gran og Lunner kommuner oppfordrer sine innbyggere til å avgi stemme ved folkeavstemningen!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rådgivende folkeavstemning i Gran og Lunner

Kommunestyrene anbefaler etablering av Hadeland kommune

Etter gode innlegg og debatt vedtok begge kommunestyrene å anbefale at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Vedtaket ble fattet mot 8 stemmer i Gran og 2 stemmer i Lunner.

Kommunestyrene vedtok deretter enstemmig en intensjonsavtale for etablering av en ny kommune. Denne vil komme til anvendelse dersom kommunestyrene 5. november vedtar at kommunene sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland.  Avtalen fastlegger at en ny kommune skal hete Hadeland og etableres fra 1.1.2017. Det er ikke planer om å bygge nytt rådhus, da de eksisterende rådhus i begge dagens kommuner kan benyttes. Avtalen inneholder også målsettinger for bedre tjenester, satsing på næringsutvikling. Innbyggerne skal i hovedsak få dekket behovet for kommunale tjenester der de bor. Intensjonsavtalen kan i sin helhet leses her.

K-styret 18.6

Kommunestyrene har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres rådgivende folkeavtemning samtidig med høstens kommunevalg 13.-14. september. Det ønskes bred valgdeltakelse ved denne folkeavstemningen. Derfor er nedre aldersgrense satt  til 16 år.

Dersom kommunestyrene 5. november vedtar at Gran og Lunner skal bli en kommune, søker kommunene staten om dette. Endelig vedtak blir fattet av Kongen i statsråd våren 2016.

Kommunestyrenes møte ble gjennomført på Granvang.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kommunestyrene anbefaler etablering av Hadeland kommune

Flott kulturinnslag på kommunestyrenes møte 18. juni

Elever ved Kulturskolen viste kommunestyrene to filmer de selv har laget. Det var filmene «I Bakvendtland» og «Nøtteliten». Dette ble satt stor pris på.

iIBakvendtland

Her ser vi Jacob, Kasper, Agnes og Michelle. De går til daglig ved Grymyr skole.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Flott kulturinnslag på kommunestyrenes møte 18. juni

Klart innbygger-flertall for ny kommune

På oppdrag av Gran og Lunner kommuner har Sentio research gjennomført en ny innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes holdning til kommunesammenslåing. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mai – 4. juni. Til sammen 1050 personer ble spurt i undersøkelsen, 600 i Gran og 450 i Lunner.

Godt over halvparten av de spurte gir uttrykk for at de ønsker en ny kommune. Størst er flertallet i Lunner med 57 prosent, mens 52 prosent i Gran er av samme oppfatning. Dermed har ja-folket styrket sin posisjon sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i mars, der 50 prosent av innbyggerne i begge kommuner var for kommunesammenslåing.

Andelene som ønsker de ulike alternativene i de to kommunene fordeler seg slik:

Gran kommune Lunner kommune
Ny kommune 52 % 57 %
Være som i dag 32 % 27 %
Vet ikke 16 % 16 %

Forholdet til Nittedal kommune var også et tema i undersøkelsen. I Gran kommune svarte til sammen 16 prosent at de var ganske positive eller svært positive til en ny kommune bestående av Gran, Lunner og Nittedal. Tilsvarende andel i Lunner var over dobbelt så stor, 33 prosent.

Økt kvalitet på de kommunale tjenestene og en mer kostnadseffektiv kommunal drift er hva de fleste mener bør være målene med en ny kommune.

De fleste tror at en ny kommune vil løse ulike oppgaver bedre eller på samme måte som i dag etter en kommunesammenslåing, og disse svarene er nokså sammenfallende i begge kommuner. Størst er forventningene til tilbudet innen kultur, idrett og fritid der godt over halvparten av de spurte tror dette blir bedre i en ny kommune. Det er også forventninger knyttet til næringsutvikling. Spesielt i Lunner kommune tror hele 62 prosent at dette vil bli bedre håndtert i en ny kommune.

Som forventet er de spurte opptatt av nærhet til basistjenester som skole og barnehage og helse og omsorg også i en ny kommune. Minst viktig er nærheten til rådhuset der rundt 70 prosent svarer at dette enten er uviktig eller at det verken er viktig eller uviktig.

Ordfører Knut Lehre i Gran og Lunner-ordfører Harald Tyrdal uttrykker stor tilfredshet med resultatet av undersøkelsen. Ikke minst opplever de det som betryggende at utredningsarbeidet som er gjort synes å treffe godt det innbyggerne er opptatt av.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klart innbygger-flertall for ny kommune

Styringsgruppa er positive til etablering Hadeland kommune fra 1.1.2017.

Styringsgruppa for Kommunerefomen, som består av gruppelederne i kommunestyrene, ordførerne, varaordførerne og to hovedtillitsvalgte fra hver kommune, behandlet i dag saken hvor det skal anbefales eller ikke anbefales om Gran og Lunner sammen skal etablerer en ny kommune på Hadeland. Saken skal til behandling i begge kommunestyrene 18. juni. Styringsgruppa innstiller overfor kommunestyrene at Lunner og Gran sammen etablerer en ny kommune fra 1.1.2017 og at denne kommunen skal hete Hadeland.

Vedtaket inneholder også en innstilling til intensjonsavtale som tar stilling til en del sentrale forhold i den nye kommunen, – dersom kommunestyrene 5. november sier ja til denne etableringen. Før den tid skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene. Ved denne avstemningen kan alle helt ned til 16 år delta.

Styringsgruppa juniOrdfører Knut Lehre innledet og ga til kjenne sitt syn i forhold til spørsmålet om kommunestruktur. Arbeidet som har pågått med utredninger, medvirkningsprosesser og diskusjoner har ført til at han støtter etableringen av Hadeland kommune. Ordfører Harald Tyrdal ga også til kjenne at han går inn for dette.

Prosjektleder Arild S. Stana redegjør for prosessen som har ført fram til dagens møte.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Styringsgruppa er positive til etablering Hadeland kommune fra 1.1.2017.

Felles møte for kommunestyrene i Gran og Lunner

Kstyr7.5.15Torsdag 7. mai gjennomførte kommunestyrene i Lunner og Gran felles møte på Lunner ungdomsskole på Roa. Til behandling var godkjenning av Utredning Tjenesteyting og Myndighetsutøvelse. Dette innebærer at alle fire delutredningene er godkjent av kommunestyrene som del av grunnlaget for å beslutte om Gran og Lunner sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland. Alle utredningene er lagt ut under menypunktet “Utredninger” på denne sida.

I tillegg vedtok kommunestyrene den praktiske gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemmingen knyttet til kommunestrukturen. Vedtaket ble som innstillingen fra Styringsgruppa. Denne kan leses under menypunkt “Sakspapirer”.

Kommunestyremøtet ble så avsluttet med et flott innslag av Småtrall fra Hadeland Kulturskole.  Vi takker for dette, og beklager at vi ikke fikk dette foreviget på bilde.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Felles møte for kommunestyrene i Gran og Lunner

Elevrådene ved ungdomsskolene i Gran og Lunner møttes

Fredag 25. april møttes elevrådene fra Bjoneroa skole, Brandbu ungdomsskole og Lunner ungdomsskole for å diskutere spørsmål som er viktige for ungdom på Hadeland. Dette både i dag og dersom Lunner og Gran sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Elevrådene hadde før møtet forberedt seg på ulike spørsmålsstillinger ved diskusjoner på sine skoler, og vi fikk derfor gode diskusjoner i grupper med elevrådsrepresentanter fra forskjellige skoler. Det ble spurt om hva som er viktig for ungdommen i dag i Gran og Lunner kommuner. Av momenter som kom fram kan vi nevne følgende:

 • Ungdomsmiljøet
 • Godt aktivitetstilbud
 • Et godt tilbud om kollektiv transport
 • Et godt idrettstilbud
 • Bra skoler

Er det noe du som ungdom savner eller ikke er fornøyd med i hverdagen din. Her er det selvfølgelig variasjoner avhengig av hvor du bor. Følgene kan trekkes fram av gruppenes svar:

 • Kollektiv transport som går på strekningen Brandbu – Harestua. Gjerne to busser i timen. Også kollektiv transport til Ringerike.
 • Samlingssted for ungdom
 • Tilbud om aktiviteter i helgene
 • Flere kulturelle tilbud for ungdom, ikke bare idrett – ikke bare fotball
 • Gode uteområder i tilknytning til skolene
 • Godt inneklima på skolene

Hvis Gran og Lunner bestemmer seg for å lage en ny kommune sammen, er det noe som er viktig for deg i den nye kommunen. Her kom det fram gode ideer og følgende punkter var blant disse:

 • Mer samarbeid om aktiviteter mellom skolene
 • Godt utvalg av butikker og kafeer
 • Kollektiv transport med litt lavere priser
 • Det må ikke bli bom i kommunen
 • Opprettholde et godt tilbud innen idrett.
 • Alt bør ikke legges til Gran

Dersom vi lager en ny felles kommune, så blir Gran handels- og servicesenter. Følgende var da viktig å finne på Gran:

 • Butikker og kafeer
 • Butikker som passer for ungdom
 • Bowling og aktivitetstilbud
 • Møteplasser uten kjøpetvang – for eksempel et torg

DSC_0600

Vi takker deltakerne ved denne samlingen og skolene og kulturkontoret som la til rette for at vi kunne gjennomføre et felles møte for elevrådene. Dette er nyttige innspill å ta med videre i prosessen med å beslutte og evt. etablere en ny felles kommune på Hadeland.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Elevrådene ved ungdomsskolene i Gran og Lunner møttes

Gjennomførte Gjestebud

To innbyggere har tatt utfordringen og invitert til Gjestebud. Dette for at de sammen med venner og bekjente kunne diskutere spørsmål knyttet til framtidig kommunestruktur på Hadeland. Det kunne for eksempel være om en skal lage en felles kommune av Gran og Lunner eller ikke. Det kunne også handle om hvordan en ny kommune eventuelt skal bli.

Cathrine Aaslund Langerud, fra Lunner, inviterte 4 gjester og drøftet hvilke muligheter en ny kommune kan gi, hvordan de forventer at en ny kan utvikle seg, forventninger til tjenestetilbudet, hva som er viktig å ta med videre i en ny kommune og hvilke mål en evt. ny kommune bør sette seg.  Du kan lese innspillene fra Gjestebudet her.

Hans Ivar Gustavsen, fra Harestua, inviterte 6 venner og bekjente til Gjestebud. Dette var folk i forskjellig  alder og bakgrunn fra pensjonister, selvstendig næringsdrivende og familiefedre. Blant temaene som ble diskutert var fylkestilhørighet og informasjon til innbyggere. Deltakerne synes at det å lage Gjestebud var en fin måte for å få til diskusjoner  og spre informasjon. Du kan lese innspillene fra Gjestebudet her.

Vi takker til de som har gjennomført Gjestebud og gitt gode innspill.

Dersom du ønsker å være vert for et slikt gjestebud, ta kontakt med
Lunner kommune, v/Anne Grønvold, tlf. 61 32 40 41 – 41 66 96 68 eller epost ang@lunner.kommune.no
eller
Gran kommune, v/Edvin Straume, tlf. 61 33 85 84 – 93 20 94 58 eller på epost edvin.straume@gran.kommune.no

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gjennomførte Gjestebud